LEGEA PRIVIND CAZIERUL JUDICIAR

 

LEGEA nr. 290/2004 privind cazierul judiciar
Cazierul judiciar

[Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 586 din 30/06/2004

Modificari, completari

 • Legea nr. 202/2005
 • OUG nr. 216/2008
  Capitolul I – Dispozitii generale
  Art. 1
  In scopul prevenirii si combaterii faptelor prevazute si pedepsite de legea penala se organizeaza cazierul judiciar, ca mijloc de cunoastere si identificare operativa a persoanelor care au comis infractiuni contra persoanei si a libertatii acesteia, a patrimoniului si, in general, a ordinii de drept.

  Art. 2
  In cazierul judiciar se tine evidenta persoanelor condamnate ori impotriva carora s-au luat alte masuri cu caracter penal sau administrativ.

  Art. 3
  Comunicarea datelor din cazierul judiciar se face in conditiile prezentei legi si cu respectarea prevederilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, ale Legii nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date si ale Legii nr. 182/2002 privind protectia informatiilor clasificate, in cazul datelor de interes operativ.

  Capitolul II – Organizarea cazierului judiciar
  Art. 4
  Cazierul judiciar se organizeaza de Ministerul Administratiei si Internelor si se tine de unitatile Politiei Romane, prin structuri specializate in acest domeniu.

  Art. 5
  (1) Cazierul judiciar informatizat se organizeaza si functioneaza in cadrul Politiei Romane, care asigura coordonarea activitatilor desfasurate in domeniul evidentei persoanelor aflate in bazele de date automatizate constituite in acest scop.
  (2) Activitatea cazierului judiciar va fi condusa, la nivel central, de Inspectoratul General al Politiei Romane, prin Directia cazier judiciar-statistica si evidente operative.

  Art. 6
  (1) La Inspectoratul General al Politiei Romane functioneaza cazierul judiciar central in care se tine evidenta persoanelor care fac obiectul cazierului judiciar, al evidentei operative si al evidentelor speciale ale Politiei si care au comis infractiuni pe teritoriul Romaniei si au fost condamnate la pedepse privative de libertate sau la pedepse cu amenda penala sau administrativa, precum si a celor aflate in una dintre situatiile prevazute la Art. 12 alin. (2) .
  (2) In cazierul judiciar central se tine, de asemenea, si evidenta persoanelor despre care s-au primit comunicari de luare in evidenta din partea organelor competente ale altor state.

  Art. 7
  (1) La inspectoratele de politie judetene si la Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti este organizat si functioneaza cazierul judiciar local, in care se tine evidenta persoanelor nascute in raza administrativ-teritoriala a judetului, respectiv a municipiului Bucuresti.
  (2) In structura inspectoratelor de politie judetene si a Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti vor functiona servicii specializate in domeniu, care vor asigura la nivelul unitatilor teritorial-administrative activitatile pe linie de cazier judiciar, evidenta operativa si evidente speciale ale Politiei Romane.

  Art. 8
  (1) Inregistrarea in cazierul judiciar se face nominal, prin inscrierea datelor de stare civila si judiciare, si dactiloscopic, in cazurile prevazute in prezenta lege, prin luarea impresiunilor digitale, necesare pentru identificarea dactiloscopica a persoanelor inregistrate si cunoasterea exacta a situatiei lor juridice.
  (2) In acest scop, in cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane – Directia cazier judiciar-statistica si evidenta operativa functioneaza un serviciu de specialitate pe probleme de dactiloscopie decadactilara, cu compartimente distincte la nivelul serviciilor judetene de profil si al Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti.

  Capitolul III – Inscrierea datelor in cazierul judiciar si procedura de scoatere din evidenta
  Art. 9
  In cazierul judiciar se inscriu date privind:
 • a) pedepsele, masurile de siguranta si educative, pronuntate prin hotarari judecatoresti definitive;
 • b) inceperea, intreruperea si incetarea executarii pedepsei inchisorii, a masurilor de siguranta si educative, liberarea conditionata si revocarea acesteia, achitarea amenzii penale;
 • c) amnistia, gratierea, prescriptia executarii pedepsei, reabilitarea;
 • d) pedepsele si masurile pronuntate prin hotarari penale definitive de instantele judecatoresti din strainatate, precum si masurile luate prin actele efectuate de organele judiciare penale din strainatate, daca aceste hotarari au fost recunoscute de organele romane competente;
 • e) hotararile definitive care impun modificari in cazierul judiciar;
 • f) extradarea.Art. 10
  In evidenta unitatilor de politie prevazute la Art. 6 si 7 se noteaza in mod provizoriu in cazierul judiciar, pana la solutionarea definitiva a cauzei, cand se sterg din evidenta, date privind persoanele fata de care s-a dispus punerea in miscare a actiunii penale sau arestarea preventiva. Aceste date nu se inscriu in certificatul de cazier judiciar eliberat persoanei fizice.

  Art. 11
  Inscrierea datelor prevazute la Art. 9 sau notarile provizorii mentionate la Art. 10 se fac in baza:

 • a) extraselor de pe hotararile judecatoresti definitive, precum si de pe incheierile de extindere a procesului penal, trimise de instanta judecatoreasca;
 • b) comunicarilor de incepere, intrerupere ori incetare a executarii pedepsei inchisorii, a masurii arestarii preventive, de executare a masurilor de siguranta si a celor educative, trimise de unitatea unde acestea se executa sau de unitatea locala de politie in cazurile prevazute la Art. 12 alin. (3) ;
 • c) comunicarii privind ducerea la indeplinire a hotararii de extradare, trimisa de organul care a pus in executare aceasta masura;
 • d) comunicarilor de punere in miscare a actiunii penale, a extraselor de pe ordonantele de scoatere de sub urmarire penala sau de incetare a acesteia, trimise de organul de urmarire penala care a luat masura;
 • e) comunicarii privind achitarea amenzii penale.Art. 12
  (1) Extrasele, comunicarile si celelalte acte prevazute la Art. 11 se trimit unitatilor de politie competente potrivit Art. 6 si 7, in termen de cel mult 10 zile de la data ramanerii definitive a hotararii de condamnare, a luarii masurii, pronuntarii solutiei sau savarsirii faptului juridic ce trebuie luat in evidenta.
  (2) In cazurile de incepere a executarii pedepsei intr-un loc de detentie sau la locul de munca, a arestarii preventive, a internarii minorului intr-un centru de reeducare sau institut medical-educativ si a internarii medicale, comunicarile vor fi insotite de fisa dactiloscopica decadactilara. Aceste comunicari se trimit atat cazierului judiciar de la locul de nastere al persoanei in cauza, cat si cazierului judiciar central din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane.
  (3) Pentru persoanele internate in centre de reeducare sau in institute medical-educative, fisa dactiloscopica decadactilara se intocmeste de unitatea locala de politie, care trimite si comunicarea.

  Art. 13
  (1) Persoanele inscrise in cazierul judiciar sau cu privire la care s-au facut notari provizorii se scot din evidenta daca se afla in una dintre urmatoarele situatii:

 • a) faptele pe care le-au savarsit nu mai sunt prevazute de lege ca infractiuni;
 • b) a intervenit reabilitarea judecatoreasca sau de drept;
 • c) a intervenit amnistia;
 • d) au fost condamnate la pedeapsa amenzii sau la o pedeapsa privativa de libertate de cel mult 3 ani si au trecut 20 de ani de la data ramanerii definitive a condamnarii;
 • e) au decedat;
 • f) au fost scoase de sub urmarire, s-a dispus fata de ele incetarea urmaririi penale ori s-a pronuntat o hotarare definitiva de achitare sau de incetare a procesului penal;
 • g) au executat masura educativa a libertatii supravegheate, a internarii intr-un centru de reeducare sau intr-un institut medical-educativ;
 • h) a trecut un an de la data aplicarii masurii educative a mustrarii.
  (2) In cazul cand in cazierul judiciar al persoanelor prevazute la alin. (1) lit. a) -d) si f) exista si alte mentiuni, se sterg numai mentiunile care impun scoaterea din evidenta.
  Capitolul IV – Continutul certificatului de cazier judiciar
  Art. 14
  In certificatul de cazier judiciar se inscriu sanctiunile penale din hotararile judecatoresti ramase definitive.

  Art. 15
  In certificatul de cazier judiciar nu se inscriu:

 • a) sanctiunile penale pronuntate pentru fapte savarsite in timpul minoritatii;
 • b) masurile de siguranta luate fara aplicarea unei pedepse, cu exceptia internarii medicale, interzicerii de a ocupa o functie sau de a exercita o profesie, o meserie ori o alta ocupatie, interzicerii de a se afla in anumite localitati si a expulzarii.Art. 16
  (1) Organul de urmarire penala sau instanta de judecata poate dispune efectuarea identificarii dactiloscopice a unei persoane in cazurile in care aceasta nu prezinta un act de identitate sau exista suspiciuni asupra autenticitatii actului prezentat, uzeaza de nume sau acte de identitate false ori exista indicii temeinice ca a savarsit o fapta prevazuta de legea penala.
  (2) Identificarea dactiloscopica decadactilara se face la cazierul judiciar central din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane, precum si la cel local organizat la nivelul inspectoratelor de politie judetene, respectiv al Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti, in a carui raza teritoriala se afla locul de nastere al persoanei in cauza.

  Capitolul V – Comunicarea datelor din cazierul judiciar
  Sectiunea 1 – Modul si conditiile cerute pentru obtinerea copiei de pe cazierul judiciar
  Art. 17
  Organele de urmarire penala sau instantele de judecata pot solicita, ori de cate ori este necesar, copie de pe cazierul judiciar al persoanei aflate in curs de urmarire penala sau de judecata. De asemenea, institutiile din sistemul de aparare, ordine publica, siguranta nationala si justitie pot cere o copie de pe cazierul persoanei supuse obligatiilor militare ori pentru care se efectueaza verificari specifice.

  Art. 18
  In copia de pe cazierul judiciar se trec datele inscrise in cazier si notarile provizorii care nu au fost sterse.

  Art. 19
  (1) Cererea pentru obtinerea copiilor de pe cazierul judiciar trebuie sa fie motivata si sa cuprinda datele complete de stare civila, inclusiv codul numeric personal al persoanei in cauza.
  (2) Cererea se adreseaza unitatii de politie in a carei raza administrativ-teritoriala s-a nascut persoana pentru care se cere copia de pe cazierul judiciar, iar in cazurile prevazute la Art. 6 alin. (2) , Inspectoratului General al Politiei Romane.
  (3) Unitatile de politie prevazute la alin. (2) vor trimite de indata copia de pe cazierul judiciar al persoanei fata de care s-a dispus inceperea urmaririi penale pentru infractiuni flagrante ori masura arestarii preventive; in celelalte cazuri copia se va trimite in termen de cel mult 3 zile lucratoare de la primirea cererii.

  Art. 20
  (1) Trimiterea in strainatate a copiilor de pe cazierul judiciar se face potrivit intelegerilor internationale la care Romania este parte.
  (2) In statele fata de care Romania nu are angajamente rezultate din intelegerile internationale la care este parte, comunicarea copiilor de pe cazierul judiciar se face, pe baza de reciprocitate, de catre Ministerul Administratiei si Internelor, prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe, la cererea acestor state, transmisa pe cale diplomatica, ori prin intermediul altor institutii abilitate.

  Sectiunea 2 – Modul si conditiile cerute pentru obtinerea certificatului de cazier judiciar de catre persoanele fizice
  Art. 21
  (1) Persoanele fizice care au un interes legitim pot obtine propriul certificat de cazier judiciar.
  (2) Certificatul de cazier judiciar se elibereaza persoanelor fizice in cel mult 10 zile de la data solicitarii si este valabil 30 de zile de la data intocmirii si numai in scopul pentru care a fost eliberat.
  (3) Cererea-tip, cu datele complete de stare civila si motivata, se depune personal la unitatea de politie de la locul de nastere ori de domiciliu sau, dupa caz, la orice unitate ori subunitate de politie conectata la Sistemul National de Evidenta Informatizata a Cazierului Judiciar.
  (4) Pentru eliberarea certificatului de cazier judiciar persoanelor fizice, institutiile abilitate in acest domeniu vor percepe o taxa extrajudiciara, prin aplicarea unui timbru fiscal pe cererea respectiva.
  (5) Persoanele domiciliate in strainatate pot solicita eliberarea certificatului de cazier judiciar prin misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale Romaniei.
  (6) Certificatul de cazier judiciar pentru persoane fizice se poate solicita si prin imputernicitii acestora, conform procedurilor legale in vigoare, dupa cum urmeaza:
 • a) in tara, numai pe baza unei procuri autentificate de catre un notar public;
 • b) in strainatate, pe baza unei procuri autentificate prin misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale Romaniei ori de catre un notar, cu respectarea cerintelor legalizarii actelor oficiale straine. Pentru statele care au aderat la Conventia de la Haga din 5 noiembrie 1961 este suficient sa fie aplicata apostila.
  (7) Continutul procurii trebuie formulat in termeni clari, din care sa rezulte persoana care a fost mandatata, scopul si durata mandatului.
  (8) Cand certificatul de cazier judiciar este necesar pentru depunerea la dosarul de gratiere individuala, acesta poate fi solicitat de persoana condamnata, copii, aparatorul ori reprezentantul legal al acestuia, sotul persoanei condamnate, ascendentii, fratii ori surorile celui condamnat sau ai sotului acestuia.
  (9) In vederea eliberarii certificatului de cazier judiciar catre persoanele prevazute la alin. (8) , cu exceptia persoanei condamnate, se vor solicita acestora prezentarea in original si depunerea unei copii a documentelor ce fac dovada calitatii.
  Capitolul VI – Rectificarea inscrierilor sau a notarilor din cazierul judiciar
  Art. 22
  (1) Persoana care figureaza in evidenta cazierului judiciar poate cere rectificarea datelor inscrise sau a notarilor provizorii daca acestea nu corespund situatiei reale sau daca inregistrarea lor nu s-a facut cu respectarea dispozitiilor legale.
  (2) Cererea de rectificare trebuie motivata si insotita de actele doveditoare si se adreseaza unitatii de politie care a emis certificatul de cazier judiciar, care este obligata sa verifice sustinerile petitionarului, iar in cazul in care constata ca in cazierul judiciar s-a inscris o mentiune gresita, procedeaza la rectificarea datelor si comunica sau elibereaza un nou act in locul celui contestat.
  (3) Certificatul de cazier judiciar eliberat in conditiile alin. (2) este scutit de taxa de timbru si de cheltuielile efectuate pentru eliberarea documentului.
  (4) Unitatea de politie va comunica petitionarului modul de solutionare a cererii, in termen de cel mult 20 de zile de la depunerea acesteia.

  Art. 23
  (1) Persoana careia i s-a respins cererea de rectificare a cazierului judiciar poate introduce contestatie, inclusiv pentru situatia in care eroarea inregistrarii in cazierul judiciar nu se datoreaza unitatii de politie, in termen de 30 de zile de la comunicare, la judecatoria in a carei raza teritoriala de competenta domiciliaza.
  (2) Contestatia este scutita de taxa de timbru, iar hotararea pronuntata este definitiva si irevocabila.
  (3) In caz de admitere a contestatiei, instanta va trimite copie de pe hotarare unitatii de politie care a eliberat actul contestat, in vederea rectificarii cazierului judiciar, atat la nivelul cazierului local, cat si central.

  Capitolul VII – Dispozitii tranzitorii si finale
  Art. 24
  (1) In scopul crearii bazelor de date automatizate privind persoanele aflate in evidenta cazierului judiciar, in cadrul Ministerului Administratiei si Internelor se realizeaza Sistemul National de Evidenta Informatizata a Cazierului Judiciar.
  (2) In vederea utilizarii acestor evidente, la sistemul informatizat vor fi conectate toate unitatile si subunitatile de politie, precum si celelalte structuri si institutii din sistemul de ordine publica, siguranta nationala si justitie.
  (3) Organizarea si functionarea Sistemului National de Evidenta Informatizata a Cazierului Judiciar se stabileste prin hotarare a Guvernului, in termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.

  Art. 25
  Pana la realizarea Sistemului National de Evidenta Informatizata a Cazierului Judiciar, structurile de politie isi desfasoara activitatea de evidenta nominala a cazierului judiciar conform sistemului in vigoare.

  Art. 26
  (1) Comunicarile cu privire la datele ce urmeaza a fi inscrise in cazierul judiciar sau notate provizoriu in evidenta unitatilor de politie, precum si cererile pentru obtinerea certificatelor si copiilor de pe cazierul judiciar se vor face pe formulare-tip, conform modelului stabilit prin hotarare a Guvernului, in conditiile prevazute de Art. 24 alin. (3) .
  (2) Certificatele de cazier judiciar eliberate prin Sistemul National de Evidenta Informatizata a Cazierului Judiciar vor cuprinde obligatoriu elemente de securizare a documentului. Modelul certificatului de cazier judiciar se stabileste prin hotarare a Guvernului.

  Art. 27
  Prezenta lege intra in vigoare in termen de 30 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, data la care se abroga Legea nr. 7/1972 privind cazierul judiciar, publicata in Buletinul Oficial, Partea I, nr. 43 din 29 aprilie 1972.

  Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor Art. 75 si ale Art. 76 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata.